gototopgototop

Prijímanie žiakov 2014/2015

mini

Stredná odborná škola dopravná
Sklenárova 9, 821 09 Bratislava


telefón: 02/53 41 52 50
e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
web: www.sosd-ba.sk                                                                                                                  Kód školy: 618401

Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2014/2015

v zmysle § 62 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Pre školský rok 2014/2015 schválil Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľ SOŠD

nasledovný počet tried prvého ročníka:


1 trieda (30 žiakov) - študijný odbor  3760 M prevádzka a ekonomika dopravy

1 trieda (30 žiakov) - študijný odbor  3759 K komerčný pracovník v doprave

1 trieda (30 žiakov) - učebný odbor   2487 H 01 autoopravár - mechanik

1 trieda (30 žiakov) - učebný odbor   2487 H 02 autoopravár- elektrikár

                                                     2487 H 03 autoopravár - karosár

                                                     2487 H 04 autoopravár - lakovník


Termíny konania prijímacích skúšok 1. kola:

1. termín - 12. mája 2014 (pondelok)

2. termín - 15. mája 2014 (štvrtok)


Začiatok o 8.00 hod. v SOŠ dopravnej na Sklenárovej 9 v Bratislave.Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru

v šk. roku 2014/2015


- Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a matematiky (MAT).

- Žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ v každom predmete

samostatne úspešnosť najmenej 90,0 %, bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok.


Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku podľa dosiahnutého počtu bodov nasledovne:


a) maximálny počet dosiahnutých bodov je 60, minimálny počet bodov je 30

b) za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak dosiahnuť maximálny počet

    bodov 30, minimálny počet bodov 15

c) za písomnú skúšku z matematiky môže žiak dosiahnuť maximálny počet bodov 30, minimálny

    počet bodov 15

d) v prípade, že žiak dosiahne z jedného z predmetov SJL alebo MAT menej ako 15 bodov,

    nevyhovel prijímacej skúške

e) podľa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na štúdium

   v šk. roku 2014/2015

f) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a uchádzača so ZPS bude uprednostnený

   uchádzač so ZPS

g) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač, ktorý

   dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9- 2014

h) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač s lepším

   prospechom zo ZŠ

i) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a rovnakým prospechom zo ZŠ, bude

   uprednostnený uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (SJL, MO, FO a

   iné)

j) uchádzač podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia bude mať upravený čas na vykonanie

   písomnej skúšky


Pokyny k prijímacím skúškam


- Uchádzač môže používať na vypracovanie písomnej prijímacej skúšky iba modré pero a ceruzku,

  nie je možné používať farebné perá, zvýrazňovače, kalkulačky.

- Čas trvania prijímacej skúšky:  - 60 minút - SJL

                                               - 60 minút - MAT

                                               - prestávka medzi predmetmi 15 minút.

- Po oprave písomných materiálov zasadá prijímacia komisia (vedenie školy a príslušní

  pedagogickí zamestnanci). Výsledky sa zverejnia v zmysle vyhlášky bez mien, iba pod číselným

  kódom.

- Pozvánku na prijímacie pohovory odošle škola najneskôr 10 dní pred uskutočnením prijímacích

  skúšok.

- Súčasťou rozhodnutia o prijatí z 1. kola prijímacích skúšok je aj termín, do ktorého sa musí žiak

  zapísať na štúdium na SŠ. Zápis sa uskutoční v budove SOŠD na študijnom oddelení denne od

  8.00 do 15.00 hod.. Ak sa prijatý uchádzač do stanoveného termínu na zápis nedostaví, stredná

  škola ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý podal odvolanie a v prijímacích

  skúškach vyhovel, v poradí podľa prijímacích skúšok.

- Neprijatý uchádzač, ktorý vyhovel na prijímacích skúškach, môže podať odvolanie voči neprijatiu

  do päť dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.


Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka učebného odboru

v šk. roku 2014/2015


Žiaci do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe výberového konania

(dosiahnuté študijné výsledky zo ZŠ, výsledky Testovania 9 -2014)


Počty žiakov v zameraniach môžu byť dodatočne upravené podľa počtu prihlásených uchádzačov


Kritériá prijímacej skúšky sú zverejnené na budove školy na viditeľnom mieste v zmysle zákona

č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Vo vlastnom záujme odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku svoje aktuálne telefónne číslo.


V Bratislave dňa 03. 03. 2014

 

 Ing. Miroslav Hrabovský
riaditeľ školy